§1 Foreningens formål:

Foreningens navn er Den Danske Tamrotteforening og dens formål er:

 • At udbrede kendskabet til etisk korrekt hold og opdræt af tamrotter. 
 • At fastsætte avlsstandarter, etik og moral indenfor opdræt af tamrotter. 
 • At bistå med vejledning omkring hold og opdræt af tamrotter.
 • At samle viden og information om hold og opdræt af tamrotter.
 • At give mulighed for registrering af opdræt, stamtavler mv.
 • At afholde shows og udstillinger samt messer for tamrotter.
 • At skabe kontakt medlemmerne imellem.
 • At afholde konkurrencer.

Foreningen har hjemsted i Danmark, se her for bestyrelsens medlemmer.

§2 Medlemsskab:

 • Alle, der interesserer sig for tamrotter samt kan stå inde for foreningens vedtægter, kan blive medlem.
 • Medlemmer af foreningen skal tale og opføre sig sobert og respektfuldt, når man bevæger sig på de sociale medier. Brud på dette vil i første omgang føre til en advarsel og efterfølgende brud vil føre til eksklusion af foreningen.
 • Indmeldelse før myndighedsalder skal ske med værges underskrift.
 • Udmeldelse af foreningen kan ske når som helst ved henvendelse til sekretæren. Der foretages ingen refusion af forudbetalt kontingent.

§2.1. Eksklusion:

 • Et medlem kan ekskluderes af Den Danske Tamrotteforening, hvis medlemmet ikke overholder foreningens vedtægter og ved generel mangel på respekt for foreningen og de øvrige medlemmer.
 • Ethvert medlem kan indstille et andet medlem til eksklusion, hvis der kan samles minimum 25% af medlemmers underskrift på indstillingen, der skal behandles af bestyrelsen ved næstkommende bestyrelsesmøde og hvis bestyrelsen ikke godkender indstillingen, genaktiveres medlemmets medlemskab.
 • Ved eksklusion foretages ingen refusion af forudbetalt kontingent.

§3 Kontingent:

 • Det årlige kontingent fastsættes til 250 kr. for opdrættere og 200 kr. for privatpersoner, der skal betales hver den 1. januar.
 • Såfremt indmeldelse sker efter den 1. januar, gælder kontingentet for det efterfølgende år.
 • Kontingentet indbetales ved overførsel via bank til kasseren.
 • Kontingentindbetaling er medlemmets eget ansvar.
 • Restance på 1 mdr. medfører tab af medlemsrettigheder samt administrativt udmeldelse.

§4 Generalforsamling:

 • Generalforsamlingen er Den Danske Tamrotteforenings øverst besluttende myndighed.
 • Generalforsamlingen afholdes årligt den første weekend i februar og der indkaldes via mail og opslag på hjemmeside/sociale medier.
 • For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen, skal man være myndig, bosiddende i Danmark og have været betalende medlem i minimum 3 måneder.
 • For at være valgbar til bestyrelsen, skal man være myndig, bosiddende i Danmark og have været betalende medlem i minimum et år.
 • Punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til sekretæren senest 6 uger før afholdelse.
 • Indkaldelse til generalforsamling skal udsendes senest 1 måned før afholdelse.
 • Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
 4. Godkendelse af regnskabet
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter samt ekstern revisor.
 6. Diskussion af indkomne forslag.
 7. Eventuelt.
 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller minimum 25% af medlemmerne.
 • Indkaldelse sker efter samme procedure som for ordinær generalforsamling.
 • Til ekstraordinær generalforsamling kan der kun behandles et punkt.

§5 Foreningens bestyrelse:

 • Foreningen er konstitueret med en bestyrelse bestående af minimum 3 medlemmer og 1 suppleant og maksimalt 5 medlemmer og 2 suppleanter.
 • Bestyrelsen skal som minimum bestå af en kasserer, en sekretær og et bestyrelsesmedlem.
 • Formanden vælges af bestyrelsen, når den konstituerer sig efter generalforsamling.
 • Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2. år.
 • Suppleanter er på valg hvert 2. år, medmindre de er indtrådt i bestyrelsen, så skal suppleantposten på valg ved næstkommende generalforsamling.
 • Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen træder en suppleant ind som erstatning og den pågældende bestyrelsespost kommer på valg ved næste generalforsamling, uanset om det er valgår eller ej.
 • Et bestyrelsesmedlem kan ekskluderes som medlem af bestyrelsen med minimum 2/3 flertal af bestyrelsens medlemmer og fortsætter som menigt medlem. En eksklusion kan kun ske, hvis det pågældende bestyrelsesmedlem har forbrudt sig mod foreningen, foreningens vedtægter eller andre medlemmer.
 • Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt i enhver henseende og brud på tavshedspligten er eksklusionsgrund af foreningen.
 • Bestyrelsesmedlemmer skal være neutrale og opføre sig ordentligt både i forenings-sammenhæng og som privatperson, da man er foreningens repræsentant, uanset om man taler på foreningens vegne eller på egne. Man skal tale og opføre sig sobert og respektfuldt samt udvise situationsfornemmelse og tilbageholdenhed, når man bevæger sig på de sociale medier og i offentlig rum. Brud på dette vil i første omgang føre til en advarsel og efterfølgende brud vil føre til eksklusion af foreningen.

§6 Økonomi:

 • Den Danske Tamrotteforenings regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
 • Foreningens adresse er kassererens bopæl.
 • Kontoudskrifter skal til enhver tid være tilgængelige for bestyrelsens medlemmer.
 • Det løbende regnskab kan til enhver tid rekvireres af ethvert medlem af foreningen.
 • Den Danske Tamrotteforenings formue opbevares som indestående i et dansk pengeinstitut.
 • Det påhviler sekretæren at opkræve kontingent. Det påhviler kassereren at betale de af bestyrelsen godkendte udgifter.
 • Indtægter og udgifter føres i regnskab løbende.
 • Det påhviler kassereren at færdiggøre regnskabet tidsnok til, at det kan godkendes ved generalforsamling.
 • Før den ordinære generalforsamling skal den interne revisor have revideret regnskabet.
 • Intern revisor vælges ved generalforsamlingen.
 • Ved ekstraordinær generalforsamling skal det løbende regnskab fremvises.

§7 Ændring af vedtægter:

 • Paragraffer kan kun ændres på generalforsamlingen med et flertal på 2/3  af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
 • Forslag til ændring af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest seks uger før generalforsamlingen.

§8 Opløsning af foreningen:

 • Til opløsning af foreningen kræves mindst 4/5 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste skal være indkaldt udelukkende med dette formål.
 • Ved opløsning tager den opløsende generalforsamling stilling til anvendelse af Den Danske Tamrotteforenings formue samt hvad der skal ske med foreningens øvrige ejendom.

§9 Bekendtgørelse om opdræt og hold af tamrotter:

 • I henhold til Dyreværnsloven skal tamrotter behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varige men og væsentlig ulempe.
 • Medlemmer skal sørge for, at rotterne behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, herunder, at de har plads til at klatre og adgang til gravemateriale. Der henvises til burberegneren mhp. antal rotter i buret. Der må hverken bruges strøelse eller tilbehør lavet af fyrretræ, medmindre dette er varmebehandlet/kiln-dried fyrretræ. Se i øvrigt pasningsvejledning på hjemmesiden.
 • Rum eller arealer, hvor rotter holdes, skal indrettes på en sådan måde, at rotternes behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at de har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke samt ved hvile. Rotterne skal endvidere sikres mod vejr og vind i overenstemmelse med deres behov.
 • Den, der vil aflive en rotte, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt enten ved dyrlæge eller en med uddannelse i human aflivning. Aflivning ved drukning, sult eller tørst må ikke finde sted.
 • Ved kuld bruges 1 hun og 1 han.
 • Ved anvendelse til kuld anbefales det, at hunrotten bruges til første kuld i alderen 5-10 måneder. Se uddybning under etiske retningslinjer for opdræt.
 • Hunrottens vægt bør være minimum 250 gram.
 • Der skal gå 2-4 måneder fra fravænning af første kuld til næste parring.
 • Hunrotten må maksimalt bruges til to kuld og sidste kuld skal være født, inden hunrotten fylder 11-14 måneder.
 • Hanrotten skal være fyldt 10-12 mdr ved første parring. Se uddybning under etiske retningslinjer for opdræt.
 • Ved brug af hanrotter med ukendt baggrund eller fra foderopdræt anbefales det at vente til det fyldte halvandet år før første parring.
 • Hanrotten bør veje minimum 450 gram ved parring.
 • En hanrotte bør maksimalt få tre kuld i sin levetid.
 • Rotteungerne skal kønsopdeles, når de fylder fem uger. De kan flytte fra opdrætteren, når de er minimum 6 uger og vejer minimum 100 gram. Der henvises i øvrigt til avlsvejledningen på hjemmesiden.
 • Ved brug af rotter med ukendt baggrund anbefales det at bruge en partner med veldokumenteret baggrund. Se i øvrigt avlsvejledningen på hjemmesiden.