Til stede er Camilla Bendix Rasmussen, Malene Carlsen, Toke Austen Andersen, Malin Torstensen og Kristina Louise Mejer.

1. Valg af dirigent.
Malene Carlsen er valgt.

2. Valg af referent.
Kristina Louise Mejer er valgt.

3. Redegørelse for baggrunden af foreningens stiftelse.
At stifte en forening for tamrotte-ejere og opdrættere med fokus på udbredelsen af kendskab til rotter som kæledyr. Derudover at holde messer og udstillinger samt skabe et fællesskab omkring tamrottehold. At holde show and tell hos dyreforretninger og udbrede kendskabet på den måde. At arrangere møder og sammenkomster, hvor rottefolk kan mødes og udveksle viden og erfaringer. At give opdrættere mulighed for at søge viden og informationer om opdræt.

4. Forslag.
Forslag til vedtægter vedtages enstemmigt.

5. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter.
– Messer.
– Udstillinger.
– Udbredelse af hold af tamrotter.
– Kurser i genetik, avl, træning af rotter og børnearrangementer.
– Meet and greet i forretninger med salg af udstyr til kæledyr.
Derudover kan der løbende tages stilling til andre arrangementer.

6. Forslag til budget og kontingent.
Regnskabsåret løber fra 1. marts til 28./29. februar.
Budgettet aftales på førstkommende bestyrelsesmøde, når der er overblik over antallet af indmeldelser, men faste poster er hjemmeside, bestyrelsesarbejde, udstillinger og medlemsarrangementer.
Kontingent er 200 kr. om året og indbetales til kassereren senest d. 1. marts i kalenderåret.

7. Valg af bestyrelse og suppleant.
Der vælges tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Malene Carlsen, Camilla Bendix Rasmussen og Kristina Louise Mejer stiller op til bestyrelsen, og vælges enstemmigt.
Malin Torstensen vælges til suppleant.

8. Valg af revisor.
Toke Austen Andersen er valgt som revisor.

9. Eventuelt.
Intet til punktet.