1. Valg af dirigent: Malene

2. Valg af referent: Kristina

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Camilla Carstensen melder sig som bestyrelsesmedlem. Kristina Maria Ródá melder sig som bestyrelsesmedlem. Stine Almind er suppleant. Vælges enstemmigt.

4. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling d. 6/4-19.
Referat godkendt.

5. Godkendelse af regnskabet.
Regnskabet kan ikke fremlægges, da der er diskrepans mellem regnskabet og kontoen. Der er overskud på kontoen i forhold til det, der står i regnskabet. Derfor tager kasseren alle dokumenter og kvitteringer med til revisoren, hvor det så vil blive gennemgået.

Det diskuteres, om foreningen skal have sin egen konto. Det vil betyde en engangs-udgift, men der er penge på kontoen til at gøre det. Det vedtages, at det er løsningen. Kassereren vil undersøge pris og muligheder. 

6. Diskussion af indkomne forslag:

Kontingent – halvårligt. Hvis man melder sig ind efter den 1. august i året, er det halv pris og så gælder medlemskabet til den 1. marts. Det forsøges i en periode til næste GF.

Husstand, forskellige kontingenter. Der er forskel på, om man er to eller en hel familie. Derfor kan der differentieres mellem hustandskontingenter. En husstand består af to voksne og et eller flere børn. Børn kan have selvstændige medlemskaber som voksen, hvis de er over 16 med underskrift fra en forælder. Der kan være stand-by medlemskab, hvor man støtter foreningen, men ikke er decideret medlem. Hvis man så vil være aktiv igen, må man melde sig ind. Dette er ikke hensigtsmæssigt, så der gås bort fra det igen. Der enes om, at det kaldes familiemedlemskab til 300 kr, der består af 2 samlevende voksne med et barn eller flere børn.

Der enes om, at standard klasser til udstillinger er for medlemmer og pet-klasser er til alle. Der skal være fordele ved medlemskab.

Medlemsblad. Et medlemsblad er uhensigtsmæssigt, når foreningen ikke er større. Det er et stort arbejde og der skal skaffes meget materiale. Derfor enes der om, at vi i stedet skal satse på evidensbaserede artikler til hjemmesiden, som alle kan få glæde af.

Hyggearrangementer uden rotter. Der er stemning for et årligt møde, hvor der kan laves sleepover og have foredrag mv. Det skal gøres til rimelig pris og kan være sammenskudsgilde. Det skal aftales fra gang til gang.

– Database til stamdata. Databasen er i gang. Hjemmesiden er lavet. Det sidste skal lige godkendes, før den kan tages i brug. Admin log-in og almindeligt log-in. Som medlem af DDTF får man automatisk adgang til databasen, men hvis man ikke er medlem, kan man melde sig ind i databasen alene. Man kan kun registrere og ændre i de rotter, man selv har registreret. Bestyrelsen er superbrugere og admin.

– Medlemsfordele. Database, udstilling, medlemsblad på sigt. Bedre præmier til medlemmer. Arrangementer for medlemmer. Større prisforskel på tilmeldingsgebyr til udstilling for medlemmer og ikke-medlemmer.

-Sponsorgaver. Camilla Carstensen er ansvarlig for sponsorgaver og der oprettes mail specielt til hende mhp. dette. Når vi holder udstilling et sted, kan vi kontakte de lokale butikker, så de får reklame og giver sponsorgaver. Medlemsfordele vil blive diskuteret under næste bestyrelsesmøde.

– Være mere synlig. Der mangler synlighed på nettet. Der er dog kommet mere synlighed på nettet, idet flere og flere linker til hjemmesiden. Bestyrelsesmedlemmer kan evt. svare som DDTF og ikke som sig selv. Linke til hjemmesiden og til fb-siden.

Der kan overvejes at deltage i dyrskuer og andre udstillinger. Dyrenes Dag i Plantorama. Derudover er der Dyrenes Dag i Slagelse, hvor det var en stor succes i 2019.

Antal arrangementer om året.  To udstillinger i eget navn. Dyrenes Dag i Plantorama i Odense, Ålborg og Hillerød. Derudover Dyrenes Dag i Slagelse. Messen i Års. MaxiZoo efter behov. Derudover mulige fælles-arrangementer med de andre gnaverforeninger.

– Reglement for udstillinger. Der mangler nogle oversættelser fra det svenske reglement, vi bruger som udgangspunkt. Kristina M oversætter det inden næste udstilling.

– Samarbejde med andre lande f.eks. en skandinavisk udstilling. Der er allerede kontakt med de svenske foreninger og det skal undersøges, om der evt. kan holdes fælles udstillinger og messer.

– Danmarksmesterskab. Stor udstilling, der afholdes en gang om året. Det kan også være et pointsystem, hvor man kan samle point og blive mester. Foreningen er for lille og vi har for få udstillinger til, at det er relevant. Når foreningen bliver større og får flere udstillinger, kan man arbejde sig hen imod det.

– Vandrepokal og pointsystem. Der er for få udstillinger til, at det er realistisk med en vandrepokal. Et pointsystem er en god ide, men det er for krævende rent administrativt.

– Standard, pet og avlsklasse, børneklasse. Standard kræver uddannet dommer. Pet har vi haft hele tiden og kan selv dømme. Avlsklasser kræver også en uddannet dommer, men kan være en ide i fremtiden. Børneklasser kan være, hvor børn udstiller deres rotter. Der skal være minimum fire deltagere for at lave en børneklasse og alderen 4-12 år. Der skal laves plancher med standard og pet klasse, så det kan skrives kortfattet, hvad forskellen er.

– Flere præmier på udstilling. Der skal indhentes sponsorpræmier. Der skal differentieres mere mellem standard og pet. Flere klasser med f.eks. aftegninger mv.

– Indkøb af mad på udstillinger. Udstillere kan tilkøbe mad, som foreningen står for. Det kan også være sandwich eller toast. Det vil blive diskuteret på næste bestyrelsesmøde, om der er overskud til dette og hvor omfattende, det skal være.

– Lotteri. Til udstilling med sponsorgaver. Man køber et eller flere lod og så råbes numre op. Det skal diskuteres ved næstkommende bestyrelsesmøde.

– Online shows. Dyret vises frem online. Der tages billeder og så bedømmes dyret af en dommer. Når der er betalt, får man en kode. Koden skal noteres på billederne, så man sikrer sig mod snyd.

På næste bestyrelsesmøde vil det blive diskuteret nærmere og der vil evt. blive udfærdiget reglement. Der kan laves give-away, hvor man stemmer på et billede/liker og kommenteret på et opslag og vinderen får en præmie.

– Dommere. Der hentes svenske dommere ind til standard klasser og Camilla/Malene vil forsøge at blive uddannet. Pet klasser dømmer vi selv.

– Opdrætterdage. De registrerede opdrættere mødes og udveksler viden og erfaringer. Se i øvrigt hygge-arrangementer uden rotter.

– Agilitytræning. Et arrangement, hvor man mødes og prøver agility. Det er ikke realistisk. Folk kan prøve det på udstillingerne.

– Foredrag af dyrlæger. Kristina M spørger Dan Herlev om et rotte-relateret foredrag. Det kan også være en erfaren rotte-ejer, der gennemgår farver, genetik, aftegninger osv. Der er interesse fra de fremmødte, så bestyrelsen vil diskutere det på næste møde og se, om det kan arrangeres. Det skal være en medlemsfordel. Emner kan være rottens fysiologi, sygdomme og evt. førstehjælp. Foreningen kan lave deres egen førstehjælpskasse. Kristina M vil sammensætte en førstehjælpskasse og finde ud af pris osv. Den vil så kunne bestilles via hjemmesiden og sendes med DAO. Der laves en liste over de ting, der potentielt kan lægges i og så kan man spørge medlemmerne i gruppen, om der er stemning for det samt man kan diskutere det internt i bestyrelsen.

– DIY arrangementer. Sy en køje eller lær at hækle. Se under opdrætterdage eller hygge-arrangementer. Socialt formål.

– Genetikkurser. De garvede opdrættere kan lave et foredrag om genetik. Der kan laves meningsmåling i grupperne på Fb og så kan folk byde ind.

-Udstillingssted med mulighed for overnatning. Det kan måske få folk til at komme langvejs fra. Måske kan der lejes spejderhytte. Der kan også overvejes sportshal eller andet, hvor deltagere kan overnatte på stedet. Eneste problem er, at det koster penge. Det kan evt. overvejes på et senere tidspunkt, når der er kommet flere medlemmer. Punktet udskydes til et senere tidspunkt.

– Opdrættere samarbejde. Opfordring til, at flere opdrættere samarbejder. Opdrættere i foreningen kan med fordel samarbejde om opdræt. Opdrættere kan også samarbejde om andet end avl.

7. Eventuelt.

– Kommunikation. Det er vigtigt, at man som opdrætter svarer på beskeder og vender tilbage som lovet. Der kan være situationer, hvor man ikke vil/kan svare, hvis folk f.eks. er flabede eller skriver grimt, men som udgangspunkt er det vigtigt, at man svarer på henvendelser. Der har været flere episoder, hvor en opdrætter ikke har svaret på henvendelser på reserverede og betalte rotter. Det er forbudt at ghoste, hvis man har en aftale. Hvis man vil stå på opdrætterlisten, skal foreningen kunne stå inde for opdrætteren og hvis en opdrætter den ene gang efter den anden ikke responderer på henvendelser fra købere og andre opdrættere, kan det medføre, at man bliver fjernet fra listen. Først får man en påtale og hvis man fortsat ikke gør det, vil der blive taget affære. Det er bestyrelsen, der træffer den endelige beslutning.

Krav til opdrættere skal laves om, så det fremgår tydeligt, at man skal besvare henvendelser og ikke må ghoste hverken købere eller andre opdrættere. Det accepteres selvfølgelig, hvis man i en periode har mindre tid, men så må man melde klart ud.

– Godkendelse. Hvis man vil godkendes, skal der sendes billeder af rotteholdet, bure, foder osv. og så vil bestyrelsen tage beslutning om endelig godkendelse.

– Der skal laves en bestyrelsesgruppe i stedet for en samtaletråd. Den skal være hemmelig. Dokumenter i gruppen er underlagt tavshedspligten.

Bestyrelsen konstituerer sig derefter som følgende.

Formand: Camilla Bendix Rasmussen

Næstformand: Camilla Carstensen

Sekretær: Malene Carlsen

Kasserer: Kristina Mejer

Bestyrelsesmedlem: Kristina Ródá

Suppleant: Stine Almind

Efterfølgende gøres der opmærksom på, at hverken Stine Almind eller Camilla Carstensen er opstillingsberettigede, da de ikke opfylder kravet om minimum et års medlemskab.

Den lovligt valgte bestyrelsen stemmer derefter om dispensation fra kravet om medlemskab. Vedtages enstemmigt.