Til stede: Camilla Carstensen, Nanna Andersen, Sabrine Nissen, Benitta Borgmann, Malene Carlsen, Elizabeth Flindt-Hansen, Camilla Bendix Rasmussen.

 1. Valg af dirigent: Malene
 2. Valg af referent: Camilla B
 3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling d. 30.05.2020
  Referat godkendt.
 4. Godkendelse af regnskab
  Regnskab fremlagt. Indtægter 5156,21 kr, udgifter 3803,93, bank d.d. 5481,57.
  Regnskabet stemmer.
 5. Valg af bestyrelse:
  Det skal lige bemærkes, at der er 3 af den tidligere bestyrelse, som har trukket sig fra deres bestyrelsesposter grundet uoverensstemmelser.
  Derfor er det kun Malene Carlsen og Camilla Bendix Rasmussen, som genopstiller. Vi har derudover været ude og spørge Sabrine om hun kunne have mod på en bestyrelsespost, men hun har på nuværende tidspunkt ikke tid til dette, men har takket ja til revisor posten.
  Vi har spurgt Benitta Borgmann om hun kunne have mod på at stille op og det har hun takket ja til med den aftale, at det kun er for 1 år og hun derfor er på valg til næste generalforsamling.

  Nanna Andersen opstiller som suppleant.
  Vælges enstemmigt
 6. Diskussion af indkomne forslag
  Forslag til ændringer af vedtægter:

§3
Restance på 3. mdr. medfører tab af medlemsrettigheder, indtil forholdet er bragt i orden. Ved restance på yderligere 3. mdr. udmeldes medlemmet administrativt.
Forslag til ændring: Restance på 3 mdr. medfører administrativt udmeldelse.

Sabrine: Kunne man sende en påmindelse eller opkrævning på mail til medlemmerne 14. dage før betaling?
Malene: Jeg sendte en påmindelse afsted sammen med indkaldelsen til GF, men man kunne sagtens arrangere at sende en mail rundt til medlemmerne med en påmindelse om fornyelse af medlemskab. Men tænker I, at de 3 mdr., man får til at betale for kontingentet er passende? Er det for længe eller for kort tid?
Sabrine: Jeg tænker 3. mdr er passende.

Ændringen vedtages.

§5
Alle medlemmer og suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøder efter rettidig tilmeldelse, men har ikke stemmeret eller taleret. Hvis et medlem ønsker at tale på bestyrelsesmøde, kan det ske efter indsendelse af punkt til dagsordenen. Der lægges referat på hjemmesiden.

Forslag til ændring: Slettes.

Malene: Som det står nu, så har man krav på at deltage. Hvis det slettes, har bestyrelsen mulighed for at afvise interesserede.
Benitta: Det er kun til bestyrelsesmøderne det gælder ikke?
Elizabeth: Den var vel med for transparens, så folk kunne være med til møderne, såfremt de ønskede de? Jeg har ikke noget imod, hvis den fjernes. Camilla C: Der vil stadig være mulighed for at deltage til møderne, selv hvis den fjernes.
Malene: Man kunne også ændre på formuleringen?
Sabrine: Jeg forstår godt, at man ønsker ro til at drøfte ting på et bestyrelsesmøde, men vi arbejder også i et område, hvor der er meget skepsis. Det kunne måske forværres, hvis man fjerner den?
Malene: Der er jo referat online?
Sabrine: Det er mere tilliden til om referatet er korrekt nedfældet.
Camilla C: Muligheden for at deltage er der jo stadig. Indtil videre har ingen vist interesse i at ville være der, så der sker jo intet ved at fjerne den paragraf.
Malene: Grunden til forslaget om ændringen er, at det bliver mere åbent. Vedtægterne låser os. Vi er splittet. Så det er for, at vi i bestyrelsen har mulighed for at sige nej.
Camilla B: Når vi fx skal drøfte noget om et medlem, der kunne det være rart at vide, at man vil kunne drøfte problemet og dermed også afvise, at medlemmerne kan deltage til mødet. Ellers kunne man frygte, at der kunne opstå rygter om det givne medlem, man måske er nødt til at drøfte om. Sabrine: Umiddelbart tænker jeg behold. Det sender et signal om, at vi er en åben forening. Tror ikke det bliver noget problem med at folk vil deltage. Malene: Lad os stemme om det.

4 stemmer for og 3 stemmer imod. Ændringen vedtages ved flertallet.

§6
Det påhviler kasseren at opkræve kontingent og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter.

Forslag til ændring: Det påhviler sekretæren at opkræve kontingent. Det påhviler kassereren at betale de af bestyrelsen godkendte udgifter.

Ændringen vedtages.

§9
Medlemmer skal sørge for, at rotterne behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, herunder, at de har plads til at klatre. Der henvises til burberegneren mhp. antal rotter i buret. Der må hverken bruges strøelse eller tilbehør lavet af fyrretræ. Se i øvrigt pasningsvejledning på hjemmesiden.

Forslag til ændring: Medlemmer skal sørge for, at rotterne behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, herunder, at de har plads til at klatre og adgang til gravemateriale. Der henvises til burberegneren mhp. antal rotter i buret. Der må hverken bruges strøelse eller tilbehør lavet af fyrretræ, medmindre dette er varmebehandlet/kiln-dried fyrretræ. Se i øvrigt pasningsvejledning på hjemmesiden.

Ændringen foreslås på baggrund af videnskabelige kilder. Vi er nødt til at være up to date og få fjernet myterne. Varmebehandlet fyrretræ er okay at bruge.

Sabrine: Man kunne lave referencer på hjemmesiden omkring det med fyrretræ?
Nanna: Det hele står lige nu på engelsk, men jeg er i gang med at oversætte og gøre det letforståeligt. Med referencer i bunden af teksten, så man ved, hvor det er taget fra. Så kan I lige læse dokumentet igennem, inden det kommer op på hjemmesiden.

Ændringerne vedtages med 7 ja stemmer, 2 nej stemmer (brevstemme)

§9
– Ved kuld bruges 1 hun og 1 han. Ved anvendelse til kuld anbefales det, at hunrotten bruges til første kuld i alderen 6-10 måneder, men kan fysiologisk set benyttes op til den fyldte 12. måned, se bilag på hjemmesiden om opdræt og alder. Hunrottens vægt bør være minimum 250 gram.
– Der skal gå 2-4 måneder fra fravænning af første kuld til næste parring.
– Hunrotten må maksimalt bruges til to kuld og sidste kuld skal være født, inden hunrotten fylder 15 måneder.
– Hanrotten skal være fyldt 1 år ved første parring.
Ved brug af hanrotter med ukendt baggrund eller fra foderopdræt anbefales det at vente til det fyldte halvandet år før første parring.
– Hanrotten bør veje minimum 450 gram ved parring.
– En hanrotte bør maksimalt få tre kuld i sin levetid.
– Rotteungerne skal kønsopdeles, når de fylder fem uger. De kan flytte fra opdrætteren, når de er minimum 5 uger og vejer minimum 90 gram. Der henvises i øvrigt til avlsvejledningen på hjemmesiden.
– Ved brug af rotter med ukendt baggrund anbefales det at bruge en partner med veldokumenteret baggrund. Se i øvrigt avlsvejledningen på hjemmesiden.

Forslag til ændringer:
– Ved kuld bruges 1 hun og 1 han.
– Ved anvendelse til kuld anbefales det, at hunrotten bruges til første kuld i alderen 5-10 måneder, men kan fysiologisk set benyttes op til denfyldte 12. måned, se uddybning på hjemmesiden.
– Hunrottens vægt bør være minimum 250 gram.
– Der skal gå 2-4 måneder fra fravænning af første kuld til næste parring.
– Hunrotten må maksimalt bruges til to kuld og sidste kuld skal være født, inden hunrotten fylder 15-18 måneder.
– Hanrotten skal være fyldt 10-12 mdr ved første parring. Se uddybning på hjemmeside.
– Ved brug af hanrotter med ukendt baggrund eller fra foderopdræt anbefales det at vente til det fyldte halvandet år før første parring.
– Hanrotten bør veje minimum 450 gram ved parring.
– En hanrotte bør maksimalt få tre kuld i sin levetid.
– Rotteungerne skal kønsopdeles, når de fylder fem uger. De kan flytte fra opdrætteren, når de er minimum 6 uger og vejer minimum 100 gram. Der henvises i øvrigt til avlsvejledningen på hjemmesiden.
– Ved brug af rotter med ukendt baggrund anbefales det at bruge en partner med veldokumenteret baggrund. Se i øvrigt avlsvejledningen på hjemmesiden.

Der kommer til at være en uddybning på hjemmesiden omkring, hvordan man vurderer rotten og hvornår den er klar. For at åbne lidt mere op og være mere fleksibel, at man følger med i tiden og den forskning og erfaring, der er. Nogle linjer er klar før andre linjer. Det kræver, at vi får forklaret, hvordan man vurderer rotten. Fx ved vi jo, at de i udlandet bruger hannerne allerede efter de 6. mdr., da der er videnskabelige kilder på, at det er senest ved de 6. mdr, at de klikker, fordi hormonerne raser i den alder. Dette betyder ikke, at vi anerkender brugen af hanrotter så tidligt – men fra 10 mdr.

Sabrine: En lille detalje, hvis man skriver de kan bruges fra 10-12 mdr. Så står der faktisk at man skal bruge dem efter de 10. mdr. og inden de 12 mdr. men man må jo gerne bruge dem efter de 12. mdr, så der skal måske lige kigges på formuleringen, så der ikke sker nogen misforståelser. Altså at rotten skal være fyldt 10. mdr, de 12 mdr. behøver måske ikke være med i sætningen? Så længe man holder sig til at bruge dem fra de 10. mdr og op, så er det jo op til opdrætteren at gøre, hvad der passer.
Benitta: Og så sørger man vel for at skrive, at man kun bruger en han med kendt baggrund, hvis man bruger dem ved de 10. mdr ?
Malene: Ja, det skal udpensles på hjemmesiden, med en uddybning.
Ændringerne skal nok blive formuleret ordentligt.
Der kommer til at være en vejledning med en begrundelse for, hvornår man kan anvende en han/hun tidligere.

Ændringerne vedtages med 7 ja stemmer og 2 nej stemmer (brev).
Der er i brevet blevet stillet op, at såfremt ændringen blev vedtaget, ønskede man at indstille til opløsning af foreningen. Dette kan dog ikke lade sig gøre, da denne skulle være indgivet 6 uger før GF.

Der drøftes kort omkring, hvad foreningen står for. Er den åben for forskelligheder eller er den lukket af med udpenslede regler? Foreningen er ikke oprettet for opdrætteres skyld, men for at udbrede viden om rotterne, til rotteejere – både nuværende og kommende.  

§?
Tilføjes til paragraf (tvivl om hvilken paragraf): Medlemmer af foreningen skal tale og opføre sig sobert og respektfuldt, når man bevæger sig på de sociale medier. Brud på dette vil i første omgang føre til en advarsel og efterfølgende brud vil føre til eksklusion af foreningen.

Forslaget vedtages enstemmigt og tilføjes til §2 Medlemskab.

§1
At afholde shows og udstillinger samt messer for tamrotter
Forslag: Tilføj konkurrencer

Vedtages enstemmigt

§5
Foreningen er konstitueret med en bestyrelse bestående af minimum 3 medlemmer og 1 suppleant og maksimalt 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Spørgsmål: Hvem er suppleant? Forslag: Skal vi udvide muligheden for at blive flere bestyrelsesmedlemmer?

Som det ser ud nu, har vi fundet ud af, at det er for mange med 5 bestyrelsesmedlemmer. Der var for mange diskussioner, man var fornærmet over manglende enighed ved afstemninger og andet. Så vi synes, den skal stå, som den er. Det kunne være, der i fremtiden kunne være brug for flere bestyrelsesmedlemmer.

Sabrine: 3 er også rigeligt med den størrelse foreningen har lige nu. Man vil altid kunne tilføje flere, hvis foreningen vokser sig meget større.
Malene: Man kan jo stadig tage del i foreningen uden at være en del af bestyrelsen. Alle er velkomne til at komme med forslag, ellers spørger vi selv om hjælp.
Sabrine: Ja og de store beslutninger tages jo på generalforsamlingen.

Der stemmes imod forslaget

§5
Bestyrelsesmedlemmer skal være neutrale og opføre sig ordentligt både i forenings-sammenhæng og som privatperson, da man er foreningens repræsentant, uanset om man taler på foreningens vegne eller på egne. Man skal tale og opføre sig sobert og respektfuldt samt udvise situationsfornemmelse og tilbageholdenhed, når man bevæger sig på de sociale medier. Brud på dette vil i første omgang føre til en advarsel og efterfølgende brud vil føre til eksklusion af foreningen.

Forslag: tilføj “og i det offentlige rum” (Dvs. fx udstillinger)

Ændringen vedtages enstemmigt

§8
Opløsning af foreningen:
Til opløsning af foreningen kræves mindst 4/5 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste skal være indkaldt udelukkende med dette formål.

”…af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger…” Er der en tastefejl eller kan jeg bare ikke læse sætningen ordentligt?

Sabrine: Det står rigtigt grammatisk, så der er ingen fejl i sætningen.
Elizabeth: 4/5 hvad er det i forhold til medlemmer?
Malene: Man kunne måske omregne det i %, så det ændres til 80% af medlemmerne?
Elizabeth: Der er også nogle foreninger, som har stående at der skal være et bestemt antal medlemmer til stede, for at kunne opløse foreningen?
Camilla B: Det er en lidt større ændring af vedtægterne, så det er et forslag der må komme på til næste generalforsamling, så kan vi snakke om at få det på der.

7. Eventuelt

Database:
Der regnes med, at den er færdig slut april. Det kommer til at koste 2-3000 kr. som et engangsbeløb. Vi skal drøfte hvem, der får adgang til den. Er det alle eller kun medlemmer? Skal det koste noget for alle eller kun for dem, som ikke er medlemmer?

Camilla C: Jeg tænker det skal være en medlemsfordel, så den skal være gratis for medlemmerne. Ikke medlemmer skal så betale et bestemt beløb.
Sabrine: Man skal oprette et login? Alle skal jo oprette, så kan man risikere at de kun betaler første gang, hvem holder så øje med om de betaler efter 1 år ? Så er det måske nemmere at det kun er til medlemmerne?
Malene: Alle vil have adgang til at kunne se tavlerne på databasen. Det er kun betalende der kan oprette sine rotter derinde. Vil man bruge den, skal man betale. Skal det være en medlemsfordel, hvor det er gratis som medlem?

Alle stemmer for at det bliver en medlemsfordel.

Ikke medlemmer, skal de betale et engangsbeløb eller et årligt beløb ?

Benitta: Jeg tænker, det kunne være en måde at få flere med i foreningen, altså 200 kr. om året for at kunne bruge databasen, den får man gratis som medlem, så det kan lige så godt betale sig at støtte op om foreningen og få de andre fordele med ?
Sabrine: Men giver det så mening at ikke medlemmer kan få adgang? Man kunne måske sige 150 kr. og så får man et log in til databasen, så kan folk gøre op med sig selv om de vil give de 50 kr. oveni og få de andre medlemsfordele oveni.
Camilla C: Hvordan sørger man for at ikke betalende lukkes af igen?
Malene: Der vil være en admin, som står for det og sørger for at lukke af, hvis ikke der betales. Forestiller mig at det bliver sådan at et medlemskab går fra 1 jan-1 jan, så det er nemmere for en admin kun at skulle kigge på det én dag om året.
Benitta: Man kunne også lave en indkøringsfase hvor der er rabat det første år for ikke medlemmer, så de kan se hvad databasen er og om det er noget for dem?
Malene: Jeg kan godt se ideen.
Sabrine: Om det er 150 kr eller 200 kr. burde ikke vælte noget. Når det er helt nyt, skal det ikke være for meget for admin at skulle holde styr på.
Nanna: Jeg har det blandet med den database. Jeg er ikke meget for de online tavler pga en personlig oplevelse, hvor nogen har brugt rotten fordi den havde tavle på trods af at den var solgt til kæl. Men samtidig syntes jeg også det er en god ide og jeg vil glæde mig til at prøve den af. Jeg vil også gerne hjælpe til hvor jeg kan.
Malene: Som medlem kan man jo også gratis se om det er noget for en.
Elizabeth: Syntes det kunne være sjovt at kunne se på tavler, se tilbage på linjen, opdrættere, levealder osv. Jeg vil klart benytte mig af den, men ikke på samme måde som opdrættere. Forhåbentlig bliver den udbredt når folk får kendskab til det hele.
Nanna: Vil der komme en mulighed for at tilføje noter til hver rotte ? Så man kan tilføje om en linje er lukket, om der er problemer, hvordan helbred er osv?
Malene: Ja der vil komme noget med info om helbred osv. Eller det vil vi prøve på at få tilføjet.
Sabrine: Det ville være fedt hvis der kunne komme dødsdato på også
Malene: Håber det er kommet med. Jeg får en samtale med ham og får finpudset det med de ønsker der er.
Elizabeth: Det ville være interessant med alle info, helbred, temperament osv. Både de negative og de positve.
Malene: Der er nogle ting der lige skal snakkes om med ham som laver databasen, så vi får de helt rigtige ting på plads og ønskerne tages med.

Medlemsfordele:
Nuværende medlemsfordele – opdrætterliste, medlemsblad, rabat på udstillinger. Er der nogen som har andre ideer?
Sabrine: Det er vel arrangementerne man skal sælge fordelene på? Altså at der er rabat på dem. Man kunne evt. tilføje nogle foredrag efter Corona?

Malene: Har selv tænkt på evt. 10% rabat på køjer som medlem, måske andre kunne have lyst til det samme. Men det er lidt svært at finde rabat ordninger med folk udefra, de får jo ikke noget ud af det udover reklamen.
Sabrine: Tror ikke det er nødvendigt med forskellige rabatordninger. Hvis folk melder sig ind, så er det fordi det er en interesse for dem. Fedt med flere konkurrencer, fx slaskekonkurrence, der er flere der kan være med til det.
Malene: Jeg har overvejet om man skulle lave meningsmåling og spørge medlemmerne. Man kunne jo sagtens få flere medlemmer, hvis prisen var lavere, men tingene skal også kunne køre rundt. Der er flere små fordele, men man kunne jo spørge hvad der kunne få folk til at melde sig ind ?
Elizabeth: Man kan jo have fokus på at folk støtter op om foreningens arbejde for tamrotters trivsel og arbejdet med sunde opdrættede rotter. Det at der promoveres gode leveforhold og god viden om rotter. Måske man kan reklamere lidt med det, at man altså støtter op om foreningens store arbejde for tamrotterne og brede viden om dem ud til folk.
Sabrine: Jeg tænker også der skal slås på det vi har. Mind folk om bladet, arrangementer med gode billeder. Promovere det man har.
Benitta: Hvad med introkurser. Jeg ved der indenfor hunde er webseminarer hvor man lærer noget. Det kunne man gøre for at dele viden?
Elizabeth: Det lyder som en god ide. Måske hyggeopdrætterne kunne have interesse i at lære noget af de mere erfarne?
Malene: Så online kurser med noget læring?
Sabrine: I dansk kennelklub har de sådan noget opdrætterkursus i kennelmærke, det kunne man måske overføre til noget i foreningen?
Malene: Som en mentorordning?
Sabrine: Det kunne man også. Men det er et stort kursus i moduler, som man skal gennemføre for at komme på opdrætterlisten. På den måde ved man, at dem, der gennemfører, har fået viden.
Benitta: Det er lidt sværere med rotterne. Hvem skal sikre sig at de anvender det i deres opdræt?
Malene: Lige nu går vi igennem hjemmesiderne og ser på opdrætternes opførsel i grupperne, når vi skal godkende eller afvise en opdrætter.
Sabrine: Som ny kan det være svært og skræmmende med listen. Når man bliver afvist, får man så en dybere forklaring på det og hvad man kan gøre for at forbedre sig og måske komme på listen ?
Malene: Vi har netop afvist en, hvor vi fik link til hjemmesiden og kort info, vi havde kun hjemmesiden at tage udgangspunkt i for at kunne vurdere om opdrætteren opfyldte kravene. Vores svar tilbage til opdrætteren indeholdt en forklaring på de mangler der var, så opdrætteren har mulighed for at rette op på det og måske i fremtiden komme på listen. Når vi skal tage beslutningerne, så lukker vi af for evt. personlige holdninger og tager stilling ud fra hjemmesiden, det vi kan se og hvad der fremgår i forhold til etik og de informationer vi har af krav på hjemmesiden, for at kunne komme på listen.
Camilla C: Tror bare der er mange, som ikke kan leve op til det. Deres hjemmeside sladrer om de følger deres egen etik. 
Sabrine: Jeg tænker, at når man kommer som helt ny og gerne vil lære noget. Så kunne det måske være en god ide, med en form for intro forløb. Mulighed for at man kan få belæg for tingene, lære noget, så de ikke bare tolker tingene som egne erfaringer.
Malene: Har tænkt på at lave en guideline ”vil du være opdrætter”. Men med opdræt er det også lidt en ”learning by doing”, det kan være en hjælp at have en ved siden af.
Sabrine: Som nu har man måske ingen hjemmeside, det er svært at vurdere om de kan komme på listen. Og er det et krav at man skal have haft kuld for at være på listen? For så skal det fremgå på listen. Mentor ordning er måske en meget god ide, det åbner op for at man kan få hjælp og det viser at foreningen er åben for alle.
Benitta: Man kunne måske gøre det til et krav, at man har erfaring for rottehold inden man starter opdræt op ?
Nanna: Jeg har set noget smart i Norsk Tamrotteforening, hvor de har sådan en ”hvad vi anbefaler kæledyrsejere inden opdræt”, en guide til hvordan vi anbefaler at du starter op. Mentorordningen kunne være en god ide. Jeg er selv meget direkte, giver data og det de kan få ud af en parring. Man kunne måske stille en profil op for en mentor ”hvem er jeg, hvad kan jeg og hvad kan jeg ikke” så kan folk selv vælge hvem der passer til en. Det kunne være en god mulighed.
Sabrine: En mentor profil vil være en god ide. Jeg er selv meget omfavnende.
Malene: Lad os runde samtalen af. Det er nogle gode forslag der er kommet på banen.

Regnskabsår:

Det er bare en lille kort bemærkning. Lige nu er regnskabsåret marts-marts, men vi kan ikke ændre det til dette års GF, men vi kunne godt tænke os at det blev ændret til næste års GF, så regnskabsåret går fra januar til januar i stedet.

Bestyrelsen konstituerer sig derefter som følgende:

Formand: Benitta Borgmann

Sekretær: Malene Carlsen

Kasserer: Camilla Bendix Rasmussen

Suppleant: Nanna Andersen

Revisor: Sabrine Nissen